Dilya Ghari Tu Sukhi Raha

  • Drama
  • Marathi
get Film rights
dilya ghari tu sukhi raha

Other Information

  • Categories - Non-Film , Play
  • Genre - Drama
  • Language - Marathi

About

  • Producer - Sanjay Rane
  • Director - Madhusudan Kalelkar

Cast - Vijay Ghokhale, Sudhir Dalvi, Kunal Limaye, Prachi Pandit, Rajiv Govilkar, Swati Bhat, Sudhakar Bhaturi, Jyotsana, Satish Gawade.

Details

Duration - 2:08:56

Type - Color

Grade - A+

Story - Madhusudan Kalelkar