Dil Apna Aur Preet Paraee

  • Drama
  • Romance
  • Hindi
  • 1993
get Film rights

Other Information

  • Categories - Film
  • Genre - Drama, Romance
  • Language - Hindi

About

  • Director - K. Vinod

Cast - Sahil Chaddha, Neelima Azim, Anchana, Biswajeet Chatterjee, Padma Khanna, Urmila Bhatt, Jack Gaud, Kishore Bhanushali, Som Raj, Asha Sharma, Rubina, Prabha Mathur

Details

Duration - 2h 09m

Type - Color