Private Police Station

  • Drama
  • Marathi
  • 2013
get Film rights
private police station 2013

Other Information

  • Categories - Film
  • Genre - Drama
  • Language - Marathi

About

  • Producer - Sushil Rathod
  • Director - Prakash Narayan Jadhav

Music - Yash Sushimat, Prajapati Bhise

Cast - Sushil Rathod, Nehanki Sankhe, Ravindra Tanvar, Rajesh Pawar, Virbhadra Swami, Sudhakar Jadhav, Madan Somane, Vipul Salunkhe, Avinash Shahagadkar, Mohan Kale, Pranav Mohite, Pratiksha Mungekar, Prem Rathod Ajinkya Dhatrak

Details

Duration - 2 hrs 03 mins

Type - Color