Sudharlelya Bayka

  • Drama
  • Family
  • Marathi
  • 1965
get Film rights
sudharlelya bayka 1965

Other Information

  • Categories - Film
  • Genre - Drama, Family
  • Language - Marathi

About

  • Producer - Ram Davri
  • Director - Prabhakar Nayak

Music - Baal Palsure

Cast - Kamini Kadam,Damuanna Malvankar,Raja Gosavi,Madhu Aapte,Sushma Seth

Details

Duration - 2h 10m

Type - Black And White

Grade - B+