Unn Sawali

  • Drama
  • Romance
  • Marathi
  • 2024
get Film rights
unn sawali 2024

Other Information

  • Categories - Film
  • Genre - Drama, Romance
  • Language - Marathi
  • Available languages - Marathi

About

  • Producer - Sameer A. Shaikh
  • Director - Diwakar Naik

Music - Sarthak Nakul

Cast - Bhushan Pradhan, Shivani Surve, Ajinkya Nanaware, Priya Tuljapurkar, Vikas Hande, Shweta Kamat, Raj Sarnagat, Ankita Bhoir, Manali Nikam

Details

Type - Color